Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Matoga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Handlowa „MANN” Andrzej Matoga, ul. Galicyjska 59, 32-040 Rzeszotary, NIP: 681-000-20-28

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane  w celu realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź osobiście z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator, adres

Andrzej Matoga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Handlowa „MANN” Andrzej Matoga, ul. Galicyjska 59, 32-040 Rzeszotary

Tel:  12 270 47 99 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-18).

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.

Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa „MAAN” celem rozwoju działalności eksportowej

Cel projektu: Dalszy rozwój eksportu Przedsiębiorstwa „MAAN”

Wartość projektu ogółem: 484 249,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 200 000,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0691/18-00

Beneficjent: MATOGA ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MAAN”